Nieuwe kwaliteitseisen kinderopvang

IKK

De Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) stelt nieuwe eisen aan het kwaliteitsbeleid van de kinderopvang. Een aantal daarvan worden per 1 januari 2019 van kracht. 

Wat vindt BOinK van de nieuwe bkr?

Doel

Het doel van Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (voorheen: Het Nieuwe Toezicht) is werken aan opvang van hoge kwaliteit en het verminderen van regeldruk. De kwaliteitseisen in de kinderopvang en het toezicht daarop moeten worden aangepast.

Waar gaat het over?

De nieuwe kwaliteitseisen richten zich meer op de pedagogische kwaliteit in de praktijk en minder op structurele randvoorwaarden. Ook zijn pedagogische aansturing en scholing van beroepskrachten, het leveren van pedagogisch ‘maatwerk’ en het verhogen van de kwaliteit op de babygroep belangrijke onderwerpen. Het ministerie van SZW heeft samen met de branchepartijen en belangenorganisaties, waaronder BOinK, een akkoord gesloten.

De oudercommissie en IKK

Ook al is de kinderopvangorganisatie verplicht aan de nieuwe eisen te voldoen, dan nog moet de opvangorganisatie advies aan de oudercommissie vragen over beleidswijzigingen. Tenminste, als het wijzigingen betreft die binnen de gebieden van het adviesrecht vallen. In de factsheet hiernaast vindt u meer informatie over adviseren over IKK.

Invoering van de nieuwe wet

Op 1 september 2017 is de nieuwe regelgeving (in de vorm van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de ministeriële regelingen) gepubliceerd in de staatscourant en daarmee definitief. Hiernaast vindt u de linkjes naar de nieuwe regelgeving. De meeste maatregelen zijn ingegaan op 1 januari 2018. De nieuwe beroepskracht-kindratio (bkr) voor zowel de babygroep als de bso, is uitgesteld naar 1 januari 2019. Ook de verhoging van de maximum te vergoeden uurprijs voor de kinderopvangtoeslag voor de bekostiging van de nieuwe bkr, wordt uitgesteld. De ingangsdata van de andere kwaliteitseisen zijn ongewijzigd. 

Tijdspad

In februari 2017 heeft de Tweede Kamer de wetsvoorstellen voor de Innovatie Kwaliteit Kinderopvang aangenomen. Op 10 maart 2017 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), 'ontwerpbesluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk' genaamd, door minister Asscher aan de Tweede Kamer gestuurd, nadat dit ontwerpbesluit is besproken binnen de ministerraad. Dit besluit geeft een andere invulling van de kwaliteitseisen in de wet. De Eerste Kamer heeft de Wet IKK en Harmonisatie op 30 mei 2017 goedgekeurd.

In alle overleggen en onderhandelingen met de overheid en branchepartijen vertegenwoordigen we de stem van zowel individuele ouders als oudercommissies. Onze standpunten baseren we op de input die wij verzamelen vanuit de contacten met onze achterban die wij dagelijkse spreken. Daarnaast varen we op wetenschappelijke inzichten op het gebied van de kwaliteit van de kinderopvang.

Er worden regelmatig klankbordgroep-bijeenkomsten met ouders georganiseerd om input te verzamelen. Daarnaast hebben we veelvuldig contact met wetenschappers van verschillende universiteiten op het gebied van kinderopvang en de ontwikkeling van het jonge kind, om vast te stellen wat belangrijke uitgangspunten zijn wanneer het gaat om het vastleggen van kwaliteit van de opvang in wet- en regelgeving.

Lees meer over kwaliteit in de kinderopvang