Harmonisatie

De harmonisatie, ofwel samensmelting van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, zorgt ervoor dat de kwaliteiteisen voor deze vormen van opvang gelijk worden getrokken zodat onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk meer op elkaar afgestemd kunnen worden.

Doelstellingen harmonisatie

Het kabinet heeft drie doelstellingen geformuleerd:

  1. het versterken van de pedagogische kwaliteit;
  2. één kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen;
  3. één financieringsstructuur voor alle werkende ouders.

De nieuwe regelgeving in verband met de harmonisatie van de regelgeving voor kindercentra en peuterspeelzalen is definitief vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad op 1 september 2017. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat daarmee omhoog.     

 

IKK geldt ook voor peuterspeelzalen

Invoering

De harmonisatie van de kinderopvang en peuterspeelzaalwerk verloopt gefaseerd. Sinds 1 januari 2017 zijn bijvoorbeeld peuterspeelzalen verplicht een oudercommissie te hebben. 1 januari 2018 zijn alle maatregelen van kracht geworden. Dat betekent dat er in de Wet kinderopvang geen aparte kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen meer staan. Peuterspeelzalen moeten nu aan dezelfde eisen voldoen die aan kinderdagverblijven worden gesteld.  

Kinderopvangtoeslag? Checklist

Als uw peuterspeelzaal op 1 januari 2018 geharmoniseerd was (een kinderdagverblijf is geworden) heeft u als ouder mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Wanneer kunt u kinderopvangtoeslag krijgen, hoe gaat het aanvragen in zijn werk en waar moet u op letten? Hiervoor hebben we samen met Sociaal Werk Nederland een checklist voor ouders ontwikkeld. U vindt de checklist hiernaast.

UITNODIGING
Ouders, oudercommissies, ouderbesturen en houders van peuterspeelzalen zijn van harte welkom bij de ronde tafelgesprekken over de harmonisatie.

Meer info.

Veelgestelde vragen over de harmonisatie

Lees meer