Harmonisatie

De harmonisatie, ofwel samensmelting van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteiteisen voor deze vormen van opvang gelijk zijn getrokken zodat onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaalwerk meer op elkaar kunnen worden afgestemd.

Het ministerie van SZW heeft in juni 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over het de stand van zaken harmonisatie peuterspeelzalen.

Doelstellingen harmonisatie

Aan de harmonisatie lagen drie doelstellingen ten grondslag:

  1. het versterken van de pedagogische kwaliteit;
  2. één kwaliteitskader voor alle voorschoolse voorzieningen;
  3. één financieringsstructuur voor alle werkende ouders. 

De nieuwe regelgeving in verband met de harmonisatie van de regelgeving voor kindercentra is definitief vastgesteld en gepubliceerd in het Staatsblad op 1 september 2017.

Invoering

De harmonisatie van de kinderopvang is gefaseerd verlopen. Sinds 1 januari 2017 zijn bijvoorbeeld peuterspeelzalen verplicht een oudercommissie te hebben. 1 januari 2018 zijn alle maatregelen van kracht geworden. Dat betekent dat er in de Wet kinderopvang geen aparte kwaliteitseisen voor peuterspeelzalen meer staan. Peuterspeelzalen moeten nu aan dezelfde eisen voldoen die aan kinderdagverblijven worden gesteld. Dat betekent dat peuterspeelzalen ook aan de eisen van de wet IKK moeten voldoen. In plaats van peuterspeelzaal wordt er nu vaak gesproken over peuteropvang. In de praktijk is de dienstverlening (zoals de openingstijden en vaste dagen combinaties) vaak gelijk gebleven.

Lees meer