Veel gestelde vragen

Veelgestelde vragen oudercommissies

 • Wat is de rol van de oudercommissie?

  De oudercommissie bestaat uit ouders van de opvang en behartigt de belangen van alle ouders op de opvang. Dit doet zij door onder andere gevraagd en ongevraagd te adviseren over het beleid van de opvang. De oudercommissie onderhoudt contact met de ouders, maar is geen bemiddelaar bij klachten. Elke vestiging heeft een eigen oudercommissie. De oudercommissie is een onafhankelijke orgaan. Het is daarom aan te raden om naast de vergadering met de opvang ook apart te vergaderen.

   

  Meer over de oudercommissie
 • Waarover heeft de oudercommissie wel en geen adviesrecht?

  De oudercommissie heeft adviesrecht over verschillende kwaliteitsaspecten, het voedingsbeleid, de klachtenregeling, de prijs en de openingstijden. Deze onderwerpen zijn meer specifiek vastgelegd in de Wet Kinderopvang (artikel 1.50 en 1.60). Veel situaties uit de praktijk passen binnen deze adviesrechten, zoals het structureel samenvoegen van groepen (wijziging in het pedagogisch beleidsplan), een pilot met warme maaltijden (voedingsbeleid) of het beleid bij uitjes (veiligheid).

  Onderwerpen waar de oudercommissie geen adviesrecht over heeft zijn bijvoorbeeld personeelsbeleid en tussenschoolse opvang.

   

  Meer over het adviesrecht
 • Hoe verloopt het adviesrecht in de praktijk?

  Wanneer de opvang het beleid wil wijzigen op één van de adviesonderwerpen vraagt de ondernemer schriftelijk advies bij de oudercommissie. De oudercommissie geeft hierop binnen de afgesproken termijn een schriftelijke reactie. De ondernemer mag van dit advies alleen afwijken wanneer hij/zij aan kan tonen dat het advies zich tegen het belang van de opvang verzet. Het advies moet in dat geval gemotiveerd en beargumenteerd worden afgewezen en de ondernemer moet aantonen dat als het advies zou worden gevolgd dit ten koste gaat van de kwaliteit of de kosten van de opvang.

  Een oudercommissie kan ook ongevraagd adviseren. De opvang hoeft hier niets mee te doen, maar in een goede samenwerking zal de opvang hierover in gesprek gaan met de oudercommissie.

  Download de brochure over medezeggenschap

  Meer over adviesonderwerpen, -traject en download modeladvies
 • Waarover en wanneer communiceert de oudercommissie met ouders?

  De oudercommissie behartigt de belangen van alle ouders van de opvang. Het is dus logisch dat er regelmatig contact is. Individuele ouders kunnen signalen neerleggen bij de oudercommissie. De oudercommissie kan geen individuele klachten behandelen, maar kan ouders wel de goede kant op wijzen en nog eens goed naar het beleid kijken. De oudercommissie houdt daarnaast ook de ouders op de hoogte van haar werkzaamheden. Een oudercommissie heeft hiervoor e-mail- of adresgegevens van ouders nodig. Deze mogen niet zomaar worden doorgegeven in verband met privacywetgeving, maar hierover kunnen afspraken gemaakt worden met de opvang.

  Download de de brochure over communicatie

  Meer over communicatie met ouders
 • Wat is de procedure als de oudercommissie klachten heeft?

  Het Klachtenloket en de Geschillencommissie Kinderopvang zijn de landelijke organen waar oudercommissies terecht kunnen. Iedere opvang heeft de wettelijke plicht de oudercommissie de mogelijkheid te bieden om naar een klachteninstantie te stappen. Het lidmaatschap van de Klachtenloket is dan ook voor rekening van de opvang en hoort niet van het budget van de oudercommissie af te gaan.

  Lees meer: klachten & conflicten

 • Wanneer heeft de oudercommissie contact met de GGD?

  De Wet kinderopvang bepaalt dat de GGD kindercentra inspecteert. Een vast onderdeel van deze inspectie is een vragenlijst aan de oudercommissie. Als een oudercommissie ontevreden is over de kwaliteit van de opvang dan kan ze altijd telefonisch contact opnemen met de GGD-inspecteur. In een telefoongesprek kan de oudercommissie signalen afgeven over situaties die haar zorgen baren. De GGD-inspecteur kan bij zijn inspectie dan extra aandacht besteden aan die punten, of zelfs een extra inspectie inlassen. Als het inspectierapport is verschenen, kan de oudercommissie op basis van het rapport in gesprek gaan met de opvang over eventuele verbeterpunten.

  Meer over toezicht en handhaving
 • Kan een oudercommissie(lid) worden ontslagen?

  Ja, zowel de oudercommissie als de ouders op de opvang kunnen het vertrouwen in een oudercommissie(lid) opzeggen en de gehele commissie of het individuele lid ontslaan. De wijze waarop dit gebeurt, moet worden opgenomen in het huishoudelijk reglement. Een beslissing tot ontslag kan overigens alleen door ouders worden genomen, niet door de opvangorganisatie/de houder.

  Bekijk hier het modelreglement

  Meer over de werkwijze van de oc
 • Wat is de rol van een centrale oudercommissie?

  Alle adviesrechten liggen volgens de Wet Kinderopvang bij de oudercommissie van de vestiging. De oudercommissie kan ervoor kiezen om, in overleg met de organisatie, een overkoepelende centrale oudercommissie te machtigen voor (een aantal) onderwerpen. Elke oudercommissie is vrij in het bepalen of en zo ja welke onderwerpen zij wil machtigen. Het staat iedere oudercommissie te allen tijde vrij om de onderwerpen en de voorwaarden waaronder gemachtigd wordt, te veranderen of in te trekken. Wanneer een oudercommissie geen machtiging heeft afgegeven moet de opvang de lokale oudercommissie apart om advies vragen.

  In het modelreglement dat we in samenwerking met Brancheorganisatie Kinderopvang hebben opgesteld, is een artikel over de centrale oudercommissie opgenomen.

   

   

  Download het modelreglement
 • Het BOinK magazine komt niet aan bij de oudercommissie. Wat te doen?

  Het BOinK magazine, maar ook andere voor de oudercommissie bestemde informatie, komt niet altijd direct bij de oudercommissie terecht. Een speciaal postvak voor de oudercommissie kan het ‘zwerven’ van post veelal voorkomen. Oudercommissies die elk lid van de commissie een exemplaar van het magazine willen aanbieden, kunnen het magazine downloaden van de ledensite.

  Ga naar de ledensite

Veelgestelde vragen ouders volgen binnenkort